Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare

Anunț de final proiect „Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba”

Asociația Biounivers Vălișoara în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Alba anunță finalizarea proiectului „Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba”. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 4, Obiectivul specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate și a avut o valoare totală de 3.062.589,45 lei, din care 2.603.201,03 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și 459.388,42 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat.

Contractul de finanțare a fost încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Asociația Biounivers Vălișoara, având o durată de 43 de luni.


Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea stării de conservare și protecție a speciilor și habitatelor de importanță comunitară din 3 arii protejate, respectiv ROSCI0004 Băgău, ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș și ROSCI0428 Pajiștile de la Mănărade, din județul Alba.

În urma implementării proiectului, au fost obținute următoarele rezultate:


• au fost realizate studii care șă permită elaborarea și aprobarea planurilor de management pentru 3 situri Natura2000 din Regiunea Centru;


• au fost organizate 12 excursii, pentru 192 de copii din comunele Lopadea Noua, Lunca Mureșului și Valea Lungă din jud. Alba, facilitând astfel accesul la experiențe practice de educație ecologică pentru copiii din comunitățile locale;


• a fost realizat un film documentar de scurtă durată în aria naturală protejată ROSCI0004 Băgău, care arată biodiversitatea locală și necesitatea protejării acesteia;


• peste 60 de persoane din grupul țintă, au participat activ în cadrul a 6 întâlniri realizate pe parcursul elaborării planurilor de management;


• a fost realizată o strategie de vizitare pentru situl Natura 2000 ROSCI0004 Băgău care să creeze premisele creșterii numărului de vizitatori;


• au fost realizate activități de informare privind proiectul, prin crearea unui website, publicarea de anunțuri în presa scrisă, pe platformele de socializare online, prin întâlniri directe și prin diseminarea de materiale promoționale;


• au fost achiziționate echipamente specifice, necesare implementării activităților și creșterii capacității instituționale;


• proiectul a creat 13 noi locuri de muncă la nivelul Beneficiarului;

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare.